visual

Privacy

Verra Real Estate hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.
Verra Real Estate houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van producten en/of diensten aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:
uw naam
uw adres
uw geboortedatum
contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
overige gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter, LinkedIN of andere social media diensten
het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook ons cookie statement)
Identiteitsgegevens (paspoort of rijbewijs)
Inkomensgegevens (werkgeversverklaring, werkcontract en/of loonstrookjes)
Bankrekeningnummer

Doeleinden van het gebruik
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.
a)            Het uitvoeren van een overeenkomst.
Als u met ons een overeenkomst sluit vragen wij om uw contactgegevens. Dit doen wij om met u te kunnen corresponderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor facturatie. Uw gegevens gebruiken wij ook voor het uitvoeren van de met u te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld als wij voor u werkzaamheden verrichten op het gebied van het aan- of verkopen of het aan- of verhuren van een woning.
b)           Het onderhouden van contact met u.
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
c)            Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
Wij voorzien u graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseren wij de volgende gegevens:
i)             Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Verra Real Estate en u, bijvoorbeeld via de onze website.
ii)            Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Verra Real Estate verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Zie ook “Gebruik van cookies”.
iii)           Het analyseren van het gebruik van onze website.
Toelichting:
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.
iv)           Het verbeteren en beveiligen van onze website.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:
toestemming
op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
een gerechtvaardigd belang
Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u met ons een overeenkomst heeft gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.
Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software  aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden buiten de EU
In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen met partijen die buiten de EU zijn gevestigd. Bijvoorbeeld in het geval wij een van onze buitenlandse partners inschakelen voor het zoeken van een gepaste woning voor u.

Uw rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons telefoonnummer of info@verrarealestate.com.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naarinfo@verrarealestate.com of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.